Genealogie Prick

Overzicht van het levenswerk van Max A. Prick van Wely


Homepage terug/ zurück n. Genealogie Prick Inhoud teksten terug n. inhoud teksten/ zurück n. Inhalt Texte

een overzicht van

maart 2006


de composities en geschriften

van

Max Prick van Wely

samengesteld

en van een korte inleiding voorzien
door

albert  brussee(klik hier voor website van Brussee)Seite 1zum Topweiter blättern

INLEIDING

Max Arthur Prick van Wely werd 14 september 1909 te Mr. Cornelis op Java geboren. Zijn vader was daar leraar aan de Willem III-School. Toen deze in later dagen benoemd werd tot leraar aan de 'Hoogere Burgerschool' te Maastricht en vervolgens lector werd aan de R.K. Universiteit te Nijmegen verhuisde de familie resp. naar de stad aan de Maas en de Waal, die in het leven van de componist Prick van Wely dan ook een belangrijke rol zouden gaan speIen.

Gedurende zijn gymnasium-jaren had Max piano- en orgelles bij Willem Kerper en haalde onder zijn leiding het M.O.-diploma voor piano en het orgeldiploma van de Ned. Kath. Organisten Vereeniging. Wanneer precies de eerste composities werden geschreven, is me niet bekend, maar al in het begin van de jaren dertig horen we van een Oosterse Fantasie voor orkest, een Fantasie en Fuga voor orgel en een kerkcantate. Weldra zou het componeren en schrijven (ook het boek 'Het orgel en zijn Meesters' dateert uit deze tijd) de activiteiten van de uitvoerende musicus gaan overschaduwen. Want al concerteerde Prick van Wely, vooral als pianist, nog tot in de jaren vijftig --- de essentie van zijn kunstenaarsschap lag in de creatieve sector, minder in het recreatieve, al mag wel eens gezegd worden, dat iemand die gezegend is met zo'n mooie pianohand, zo goed van blad speelt en over zo'n grote vitaal-muzikale energie beschikt, het - als hij dat werkelijk gewild had - ook als pianist ver had kunnen brengen.

Dat de scheppende kracht in hem zich bij het volwassen worden onstuimig voor waarts drang en om voorrang vroeg, blijkt uit het feit dat de jonge musicus aan het conservatorium te Amsterdam, waaraan hij sinds 1932 studeerde, zich niet in de eerste plaats verder bekwaamde in de kunst van het orgel-en pianospel, maar theorie en compositie ging studeren. Wel had hij orgelles bij De Wolf en Antoon van der Horst en pianoles van niemand minder dan Willem Andriessen, maar het was als compositieleerling van Sem Dresden dat Max met zijn eerste pianoconcert in 1936 afscheid nam van zijn studietijd.

Is het een wonder, dat er in deze jaren waarin Prick van Wely organist was aan de St. Franciscus-kerk te Nijmegen, een sterke invloed uitging van J.S. Bach, wiens werken hij natuurlijk goed kende? Het aantal composities in polyfone stijl is voor een man, die toch allereerst als romantisch- impressionistisch gekenschetst moet worden dan ook groot. We denken b.v. aan zijn Pastorale en Fuga voor twee violen en de fuga uit een trio voor twee violen en piano, dat bij de première in de Haagsche Kunstkring (1953) door de recensent Hans Bos als 'boeiend' werd beschreven.

Opvallend groot ook was zijn belangstelling voor Franse barokmeesters. Met name de heldere, niet-sentimentele clavecimbel-muziek van Rameau, die ook een zeer intelligent encyclopedist was, paste uitstekend bij het karakter van de al even spritueel-intelligente Max Prick van Wely. Hij voerde zijn muziek opvallend vaak uit en transcribeerde meerdere klavierstukken van hem voor orkest, die in de vorm van een suite door de Arnhemse Orkest Vereeniging o.l.v. Jaap Spaanderman enkele keren werd uitgevoerd (1937).

Van de romantici was het vooral Chopin, die een zekere invloed had op zijn stilistische en pianistische schrijfwijze. Van deze componist, waarover ook veel gepubliceerd werd, speelde Prick van Wely in de jaren dertig en veertig meerdere malen selecties van stukken. Belangrijker lijkt me toch de invloed van de impressionisten, met name die van Ravel en Poulenc. Prick van Wely, die na zijn studietijd tot in de jaren zestig in Den Haag woonde, zou men misschien op grand vali zijn affiniteit met het impressionisme dan ook het best kunnen beschouwen als een wat late representant van de Haagsche School met componisten als Voormolen en Bernhard van den Sigtenhorst-Meyer.

Maar in meer dan één opzicht onderscheidt Prick van Wely zich van hen. Allereerst door de sterke invloed die hij onderging van het volkslied. Na de oorlog zou de kennis, die hij dienaangaande vergaard had, zijn neerslag vinden in het boek 'De bloeitijd van het Nederlands Volkslied', één der weinige studiewerken op dit gebied, dat goed ontvangen werd en drie drukken mocht beleven. Maar niet alleen het Nederlandse volkslied, ook de volksmuziek van andere landen had zijn diepe belangstelling. Zijn liefde voor de muziek van Bartok, wiens werk immers doordesemt is van Hongaarse en Bulgaarse volksmuziek, wordt in dit licht begrijpelijk; een concert van de grote Hongaar in het Concertgebouw te Amsterdam maakte een blijvende indruk op Max, die zijn werken regelmatig op zijn programma's plaatste.

Maar ook de Spaanse pianomuziek lag hem na aanhet hart; een radio-uitzending met werken van Soler, Granados, Longas en Albeniz legt hier getuigenis vanaf. Mede door zijn artikel 'Over de waarde van de fonograaf voor de bestudering van exotische muziek', waarvoor hij de tweede prijs won in de door Philips uitgeschreven 'Essay-prijsvraag 57' magen we Prick van Wely beschouwen als één der belangrijkste folkloristen onder onze componisten. Liederen op oud-Nederlandse gedichten, koorwerken als de cantate 'Robijn', waarvoor hij een eerste prijs verwierf van de J. Wagenaar-Stichting, en talloze volksliedbewerkingen voor piano en schoolorkest ondersteunen deze mening.

Een andere, hiermee samenhangende passie was het sprookje. Als vertaler en samensteller van een groot aantal sprookjesbundels kan ook de componist zich aan de charmes van deze wereId niet onttrekken. Balletmuziek op 'De kleine zeemeermin', twee sprookjes voor spreekstem en orkest, die door Maurits van den Berg met het Omroep-orkest werden uitgevoerd, de kinder-opera 'De nachtegaal en de Keizer' naar het sprookje van Andersen --- het zijn slechts enkele voor- beelden.

In de jaren zestig en zeventig horen we wat minder van de componist Prick van Wely. De oorzaak ligt, denk ik, in het feit dat Max in die jaren als pianist niet meer optrad en dus zijn eigen werk niet meer kon 'promoten'. In deze dagen verdiende hij zijn brood als schoolmusicus (direkt na de oorlog had hij als een der eersten het Staatsexamen Schoolmuziek gehaald) en kwam de nadruk meer en meer te liggen op de literaire zijde van zijn talent. Maar het was niet zo, dat de stroom van inspiratie, die altijd zo rijkelijk gevloeid had, was opgedroogd; ook in deze jaren fluisterde de Muze der Toonkunst haar zoon nog het een en ander in het oor! Werken voor schoolorkest, pianomuziek, koorwerken --- het werd soms een enkele keer uitgevoerd, een enkel werk verscheen in druk, maar het meeste bleef in manuscript en werd vergeten of raakte verloren.

Moge het nu volgende overzicht van zijn composities een evaluatie van zijn oeuvre mogelijk maken. Met deze lijst van meer dan honderd werken heeft hun schepper een indrukwekkend bewijs gegeven van zijn creativiteit en veelzijdigheid. Mag misschien niet alles de tand des tijd doorstaan, ik hoop dat de beste stukken voor de toekomst behouden blijven!

Gepoogd werd in de resp. catagorieën de opeenvolging der stukken chronologisch te rangschikken. Bij iedere compositie werden enkele bijzonderheden vermeId. Dat er relatief veel werken verloren zijn geraakt, heeft te maken met het feit, dat in de oorlog Prick van Wely's huis in Den Haag door een granaat werd getroffen. 1 )

1) Het bombardement van Den Haag door de Engelsen; de woning lag op een 2e verdieping in de Juliana van Stolberglaan.

Seite 1 ./.zurück blätternweiter blättern


Seite 2zurück blättern weiter blättern

INSTRUMENTALE   WERKEN

       I   WERKEN VOOR ORKEST

   A     WERKEN VOOR SYMFONIE-ORKEST

 1. Oostersche Fantasie  (1930). In Manuscript. Nooit uitgevoerd. Een reductie voor piano bevindt zich in het Noske-archief.
 2. Twee Epigrammen voor orkest (1933). In manuscript bewaard gebleven.
 3. Passacaglia voor orkest op een thema van Frescobaldi (1933). Uitgevoerd voor de Belgische Omroep door Fr. André. Verloren geraakt.
 4. Variaties over een kwarten-motief; 7 delen (1940). Naar het gelijknamige pianowerk (30). In manuscript. Uitgevoerd door het Maastrichts Symphonie Orkest
 5. Toneelmuziek bij Beatrijs (circa 1940). In manuscript. Nooit uitgevoerd.
 6. Sarabande voor orkest (1943). Orkestratie van de Sarabande voor piano (36). In manuscript
 7. Symfonische Variaties in 4 delen (circa 1950). Nooit uitgevoerd. In manuscript bewaard gebleven.

B   WERKEN VOOR KAMERORKEST

 1. Landelijke suite voor kamerorkest; 6 delen (1954) . In manuscript. Voor de radio uitgevoerd door het Omroeporkest o.l.v. Maurits van den Berg.
 2. Scherzo voor klein orkest. Ontstaanstijd onzeker. In manuscript. Nooit uitgevoerd.

C   WERKEN VOOR PIANO EN ORKEST

 1. Eerste pianoconcert (1935). Door de componist en het conservatorium-orkest uitgevoerd op 26 juni 1935 in de Bachzaal te Amsterdam. In manuscript.
 2. Jazz-rhapsodie voor piano en orkest (1936). Uitgevoerd tijdens de derde einduitvoering op 30 juni 1936 in de Bachzaal te Amsterdam. Ten dele bewaard gebleven
 3. Tweede pianoconcert. Allegro energico - Adagio - Allegro moderato. De première vond plaats op 6 juni 1942 door het Stedelijk Maastrichts Orkest o.l.v. Henri Hermans m.m.v. M. Prick van Wely-piano. Vernietigd.

D     BEWERKINGEN

 1. Rameau-suite voor orkest. (1936). Prélude- Gavotte avec 3 Doubles- Menuet I en II - Rigaudon I en 11 avec un Double - Le rappel des oiseaux - Musette en Rondeau - Tambourin.. In 1937 enkele malen uitgevoerd dqor de Arnhemse Orkest Vereeniging onder Jaap Spaanderman. Verloren geraakt bij de Omroep.
 2. Liszts 'Concerto pathétique', gearrangeerd voor 2 piano's en orkest; later yoor 1 piano en orkest. De ontstaansgeschiedenis van dit werk is gecompliceerd. De eerste versie van Liszt (1849) was voor piano-solo alleen; een jaar later herschreef hij deze compositie voor piano en orkest. Deze in manuscript gebleven versie werd pas in 1950 gevonden en is nadien slechts zelden uitgevoerd. In 1856 bewerkte Liszt zijn 'Grand Solo de Concert', zoals de tweehandige versie heette, nogmaals, nu voor 2 piano's en werd toen 'Concerto Pathétique' genoemd. Deze versie kende Prick van Wely, die het werk samen met zijn eerste vrouw Christine Prick van Wely-Kerper een enkele maal ultvoerde. Onder invloed van Spaanderman, die de leraar van Christine Kerper was, ontstond de versie voor 2 klavieren en orkest van Prick van Wely, die in 1939 onder Spaanderman tot klinken werd gebracht. Veel later herschreef Prick van Wely het geheel nogmaals voor piano en orkest (1986-1987), niet wetend, dat Liszt zelf dat al gedaan had.
 3. Diverse bewerkinqen van volksmuziek voorschoolorkest (o.a. Spaanse en Mexicaanse dansen). Uit de jaren '60 - '70. Enkele daarvan zijn uitgegeven door Ed. Lispet-Hilversum.
 4. Purcell-suite, naar klaviermuziek van H. Purcell, gearrangeerd voor kamerorkest met clavecimbel (basso continuo) 1970. Nooit uitgevoerd. In manuscript bewaard gebleven.
    I I   KAMERMUZIEK
 1. Divertimento voor strijktrio; Rhytmisch - Lyrisch - Cadens en Finale (1938). Uitgevoerd tijdens een concert, georganiseerd door de Nijmeegsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek op 29 april 1938. Verloren geraakt.
 2. Suite voor fluit, klarinet en piano; Pastorale - Gavotte - Melodie - Scherzo (1941). Eerste uitvoering in het kader van een concertserie van de Limburgse Kamermuziek Vereeniging op 23 oktober 1941 te Maastricht. Verloren geraakt.
 3. Pastorale en Fuga voor 2 violen (1944). Gespeeld tijdens een 'Boymans-concert door het viool-duo Piet Hartvelt - Emmy van Riel. Later uitgebreid met een Scherzo en in die vorm in 1953 in Den Haag uitgevoerd.
 4. Suite voor 2 violen, opgedragen aan het duo Hartvelt. Hiervan werden op 29 oktober 1945 in de Bachzaal te Amsterdam 2 delen uitgevoerd, een Tranquillo en Allegro giocoso-Fuga.
 5. Trio voor 2 violen en piano. Het fuga hieruit werd door Norbert Visser - viool, Caroline van der Heide - vioof en Max prick van Wely - piano op 17 maart 1953 tijdens een concert geheel gewijd aan composities van Prick van Wely uitgevoerd. Verloren geraakt.
 6. Strijkkwartet nr. 1; Praeludium - fantasia - Rondo. Dit werk werd gecomponeerd in januari 1954 en is opgedragen aan het Kossmann-kwartet, dat er op 15 juni 1955 de eerste uitvoering van gaf in het kader van 'Kunstmaand Amsterdam'. ßewaard gebleven.
 7. In het Noske-archief bevindt zich een onvoltooid werk voor 5 blaasinstrumenten en piano, een reeks variaties gevolgd door een Caprice op een Basso Continuo Chromatico. Een ander werk voor blazers en piano is het septet, waarover in het Maastrichter Dagblad van 24 februari 1940 wordt gesproken: 'Zelf speelde hij een septet, een trio, drie suites en een toccata voor piano in de grotere steden van ons land'. Dit septet moet als verloren worden beschouwd; ook van het pianotrio ontbreekt ieder spoor.

Seite 2 ./.zurück blätternweiter blättern


Seite 3zurück blättern weiter blättern

    III     PIANOWERKEN

A     ORIGINELE WERKEN VOOR PIANO-TWEEHANDIG

 1. Eerste suite voor piano  (1932?). Verloren geraakt .
 2. Eerste Toccata voor piano (1934). 'Ziehier een genre, dat onze componisten over het algemeen niet ligt. Temeer stemt het tot voldoening, dat Prick van Wely een brillante en veelal interessante Toccata wist te schrijven, waarvan het begin even reminiscenties aan Prokovjef oproept. Macht de componist kans zien het werk enigszins te bekorten, dan zal de Nederlandse piano-literatuur met een uitnemend werk verrijkt zijn'. Daniel Ruyneman in het Maandblad van Hedendaagsche Muziek n.a.v. de premiere op 15 februari 1935 te Den Haag. Nadien nog verscheidene malen gespeeld. Bewaard gebleven.
 3. Vision voor piano (1934). Uitgevoerd op een avond, georganiseerd door de Nederlandse Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek te Utrecht. Verloren geraakt.
 4. Tweede suite voor piano (1935). Andante non troppo - Adagio - Allegro con fuoco; Presto. In Nijmegen en Arnhem door de componist uitgevoerd en goed ,ontvangen. Verloren geraakt.
 5. Ragtime. Uit de jaren '30, later herzien. In manuscript
 6. Derde suite voor piano (1937): De delen: Exentriek - Exotisme - Rhythme - Non perpetuum mobile. Door de componist uitgevoerd op 22 november 1937 in de volksuniversiteit te Arnhem; nadien ook in Den Haag (Diligentia) en Amsterdam (Muzieklyceum). Ten dele in andere composities opgegaan.
 7. Variaties op een kwarten-motief (1940). De delen: Inleiding - Nocturne - Serenade - Melodie - Scherzo - Wals - Marsch - Finale. Uitgevoerd tijdens een concert in het Rijksmuseum met medewerking van het Vocaal Dames Ensemble o.l.v. Stephen Jansen; nadien ook in Nijmegen en Maastricht.
 8. Drie Intermezzi voor piano (juni 1940). Uitgevoerd door de componist zelf tijdens een concert in het Gemeente-museum te Den Haag.
 9. Fuga voor piano. Te Nijmegen uitgevoerd op 27 december 1941.
 10. Marsch voor piano. Uitgevoerd op 27 december 1941 te Nijmegen. Uit de pers: 'Een pittige, door curieuze invallen uitmuntende compositie' (J. Chreyhton). Bewaard gebleven.
 11. Etude voor piano. Uitgevoerd als toegift na de premiere van het tweede pianoconcert op 6 juni 1942. Nadien nog meerdere malen. In manuscript bewaard gebleven.
 12. Preludium en Fuga op de naam Brandenburg (1943). Niet uitgevoerd.
 13. Sarabande voor piano (1943). Uitgevoerd tijdens een concert in het Museum Boymans-van Beuningen. Later georkestreerd. Er staat in Prick van Wely's schetsboeken nog een andere sarabande voor piano, die hij me kort geleden voorspeelde.
 14. Kaleidoskoop. Begin jaren '50. Uit de pers: 'pittoresk, modern klankidioom, dat nergens diepzinnige problemen stelt. Het zijn aardige genre-stukjes, knap van muzikale conceptie en - wat belangrijker is - geschreven met een warm hart en een fijne intuïtie voor de melodische lijn'. (R.F.) Ten dele bewaard gebleven.
 15. Praeludium en Fuga voor piano. Uitgevoerd in de Pulchri-Studio te Den Haag in het begin der jaren 150.
 16. Suite Pastorale voor piano. Begin jaren '50. Gespeeld tijdens een 'Thé Musical' onder auspicie van de Haagsche Kunstkring. Verloren geraakt.
 17. Danse humoristique voor piano. Uitgevoerd op 17 maart 1953 voor de leden van de Haagsche Kunstkring. Verloren geraakt.
 18. Hommage à Ravel. Uitgevoerd op 17 maart 1953 voor de Haagsche Kunstkring. Bewaard gebleven.
 19. Prélude en Toccata; niet indentiek aan het Toccata (onder 25). Meerdere malen te Den Haag uitgevoerd.
 20. Suite Kinderland. De delen: Ontwaken - Harlekijn - Poppenwals - Marche minlature - De toverfluit - Dromerijtje - Rondedans - De oude speeldoos - Wiegelied - Springdans - Nalopertje - Sprookje. Geschreven in het begin der jaren '50. Meerdere malen uitgevoerd.
 21. Suite Kinderleven (ten dele uit 43). De delen: Goede morgen - Marionettendans - De toverfluit - Op stap - Bij de zigeuners - Oude herdersmelodie - In 't bootje - Onderbroken wals - Doedelzak - Rondedansje - Zoete rust - Nocturne. Door de componist zelf uitgevoerd voor de radio in de Jaren '50.
 22. Suite Kinderleven. Ten dele uit 43 en 44. Ontstaanstijd vermoedelijk eind jaren '70. (.... ) Nr. 3 de toverfluit; nr. 4 Dromerijtje; nr. 5 Poppenwals nr. 6 De oude speeldoos; nr. 7 Sleetje rijden; nr. 8 Avondstemming; nr. 9 De grote reus en de kleine kabouter; nr. 10 Slapen gaan. In manuscript, (onvolledig) in mijn bezit.
 23. 3 Scottish Melodies voor clavecimbel of piano. Ter inwijding van het clavecimbel in het begin der jaren '70 gecomponeerd.
 24. Diverse volksliedbewerkingen voor piano. VerschilIende daarvan lagen ten grondslag van de suite 'Pianorama', in samenwerking met Albert Brussee geschreven in 1981-1982 en in 1983 uitgegeven door Lelieveld te Den Haag. De delen: Yiddisch kinderliedje, '0 Nederland let op uw zaak' (uitsluitend van A.B.), Matrosendans uit Engeland, Hongaarse volksmelodie, Polka uit Pommeren, 'Au clair de la lune', De oude speeldoos (naar 45,6), Griekse treurzang, A Scottish Melody (naar 46,2), Volksmelodie uit Roemenië, Mazurka, Avondstemming- Een volkslied uit Bohemen (naar 45,8). Door A. Brussee in de Suite te Amsterdam uitgevoerd op 20 mei 1983.
 25. Improvisatie op peruaanse Volksmelodieën (naar 67,1). In samenwerking met Albert Brussee (1981, herschreven in 1985). Uitgegeven daar Broekmans en Van Pappel in 1986. Meerdere malen uitgevoerd.
 26. Zes etudes voor piano (1982). In schets gebleven.
 27. Seriesalon-walsjes (1982). Verschillende hiervan vormden de basis voor de Six Valses Charactéristiques, in samenwerking met Albert Brussee geschreven in 1982- '84. In 1984 uitgegeven bij Harmonia te Hilversum. De delen: Valse ingénue, Valse amoureuse, Valse nostalgique, Valse nonchalante (naar de Poppenwals -45,5), Valse Chopinesque, Valse charmante. Uitgevoerd door ondergetekende op 3 december 1984.
 28. 22 Variaties op een thema van J. Mulders (1983). In manuscript.
 29. 9 Variaties op een thema van J. Broers (1983 - '84). In manuscript. Bij mij thuis door Prick van Wely opgenomen op de band-recorder.
 30. 15 Variaties over 'Yankee Doodle' (1984). In manuscript.
 31. Variaties over 'Für Elise' van Beethoven, in de stijl van J.S. Bach, Mozart, Czerny, Schubert en Schumann (1984). In manuscript.
 32. Six valses romantiques. In 1986 werden de Six valses caractéristiques omgewerkt en in 1989 onder invloed van suggesties van Prick van Wely nogmaals bekeken. De delen: Valse ingénue, Valse amoureuse, Valse triste, Valse legère (identiek aan 50,6), Valse mélancolique (identiek aan 50,4) en Valse finale. Dit laatste deel is nieuw en werd uitsluitend door Albert Brussee gemaakt; de Valse Chopinesque kwam te vervallen. Een nieuwe uitgave is in voorbereiding. De kunstenares Iris de Leeuw maakte zes litho's ter illustratie, die ze tevens, tezamen met een opname van de muziek door ondergetekende, aan een bouwfirma heeft aangeboden, die ze waarsch1jnlijk als relatiegeschenk in 300-voud met Kerstmis aan zijn clientèle heeft aangeboden.
 33. Variaties over een thema van Kalkbrenner (1986). In manuscript.
 34. 8 Bagatellen voor piano (1988). In manuscript
 35. Van de volksliedbewerkingen werden de naar mijn mening mooiste drie, de Roemeense volksmelodle, de Spaanse bruiloftsdans en Avondstemming nogmaals bewerkt voor piano tweehandig. Vermoedelijke uitgave 1990 bij Lelieveld.
 36. Dans-Impressie. Korte compositie, die me na het opstellen van dit overzicht werd toegestuurd door Willem Noske. In modern idioom, vermoedelijk uit de jaren dertig.
 37. Variaties over een negermelodie. Uit het Noske-archief. Ontstaan in de Nijmeegse periode gezien het adres in handschrift: 'Max Prick van Wely, p/a Groesbeekscheweg 11, Nimègue (Hollande). Tamelijk modern idioom.
 38. 8 pianostukken, opgedragen aan J. Brandenburg (oktober 1945). Nagekomen opgave van Prick van Wely; geen nadere gegevens.

B     WERKEN VOOR TWEE PIANO'S EN QUATRE-MAINS

 1. Balletmuziek bij het sprookje 'De kleine zeemeermin' voor 2 klavieren. Gedanst door Ruth Hellmer en haar leerlingen, gespeeld door de componist en zijn eerste vrouw op 27 januari 1935 in de 'Vereeniging' te Nijmegen. Bewaard gebleven.
 2. Variaties op een bekend thema (Altijd is Kortjakje ziek) voor 2 piano's. later ook voor 4-mains. Begin jaren '80.
 3. De suite Pianorama werd in 1985 door Albert Brussee omgewerkt voor piano- vierhandig. Nr. 3, 5 en 11 kwamen te vervallen; hiervoor in de plaats kwam een 'Spaanse bruiloftsdans', ook op basis van schetsen van Prick van Wely. 'Au clair de la lune' en 'De oude speeldoos' werden in deze versie onder ons beider naam uitgegeven bij Broekmans en Van Pappel (1987).
 4. Ländler voor twee piano's (op bestaande volksmelodieën). In manuscript (1989 )

C     WERKEN VOOR DE LINKERHAND ALLEEN

 1. Nocturne voor de linkerhand alleen. Gespeeld op 11 februari 1937 tijdens een Toonkunstavond te Nijmegen. In de jaren '60 herschreven voor Gor de Groot.
 2. Drie Improvisaties over Peruaanse Volksmelodiën. Oorspronkelijk gedacht voor Gor de Groot. Later opgedragen aan ondergetekende.

D     BEWERKINGEN VAN BESTAANDE COMPOSITIES; DIVERSEN

 1. De cantate-aria 'Schäfchen können sicher weiden' van J.S. Bach bewerkt voor 2 piano.s. Gespeeld in maart 1939 in het Muzieklyceum te Amsterdam tezamen met Christine Prick van Wely-Kerper. Verloren geraakt.
 2. Bewerking van het fuga uit het Requiem van Mozart voor piano 2-handig (1985). In manuscript.
 3. Bewerking van een fuga in e-klein van Schubert (oorspronkelijk voor 4-mains) voor piano 2-handig. In manuscript (1985).
 4. Pianotransscripties van 12 liederen van Brahms (1987-'88). Nadere gegevens ontbreken.
 5. Bewerking voor klavier 2-handig vande 3 suites en 3 partita's voor viool-solo van J.S. Bach (1988-'89; nagenoeg voltooid).
 6. De 6 suites voor violoncello-solo van J.S. Bach bewerkt voor piano 2-handig. Niet voltooid.
 7. Een klaviermethodie in 3 delen. Uit de jaren '60. In manuscript. Geschonken aan Albert Brussee.
    IV   ORGELWERKEN
 1. Fuga en Fantasie voor orgel. Op 31-08-1931 gespeeld door W. de Vries in de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen.
 2. Fuga in klassieke stijl, gespeeld door Ton Klos ter inwijding van het orgel in de Antonius-kerk te Aerdenhout.

Seite 3 ./.zurück blätternweiter blättern


Seite 4zurück blättern weiter blättern

VOKALE   WERKEN

   

I     KOORWERKEN

A   WERKEN VOOR SOLI, KOOR EN INSTRUMENTALE BEGELEIDING

 1. Missa in die testo (1931), voor soli, mannenkoor en orgel. Eerste uitvoering in de Franciscus-kerk te Nijmegen. In manuscript.
 2. Kerst-cantate 'Puer natus in Bethlehem' voor tenor, bariton, koor en orgel. Uitgevoerd op Kerstnacht 1932 door het koor Cantemus Domino. Verloren geraakt.
 3. Magniificat voor sopraan, vrouwenkoor, blaas- en slaginstrumenten en Hammondorgel op tekst van Fr. van Oldenburg-Ermte (1938). Eerste prijs (f 250,--) van een compositie-wedstrijd, uitgeschreven door de stichting 'Het graf van St. Servaas' te Maastricht. Verbitterde aantekening van de componist in het eerste plakboek met recensies 'Dit werk is nooit uitgevoerd en de door mij uitgeschreven orkestpartijen zijn nooit betaald. Nogmaals, dank U! '. In manuscript.
 4. Gloria voor tenorsolo, zesstemmig mannenkoor en orgel (1942). In manuscript.
 5. Cantate 'Robijn voor soli, gemengd koor en piano op teksten uit 'Een schoon liedekens boeck'. Bekroond met de J. Wagenaar-prijs. Uit een brief van Prick van Wely aan de samensteller van deze lijst: 'Dit werk werd nimmer uitgevoerd omdat dirigenten de teksten te scrabeus vonden! ' (1956?). In manuscript.

B     KOORMUZIEK MET PIANOBEGELEIDING

 1. 'Allen die willen naar Island gaan' voor dameskoor en piano. Uitgegeven door Annie Bank. Uit de jaren '50
 2. 'Om te zingen ente spelen'. Bewerkingen van oude Nederlandse melodieën voor schoolkoor en instrumenten. Uitgegeven door Van Domburg.

C     KOORWERKEN A CAPPELLA

 1. Beati Mortui voor vierstemmig gemengd koor. Uitgevoerd in september 1941 tijdens een koorconcert in de openlucht op het Valkhof te Nijmegen, later ook in de Lutherse kerk aldaar. Verloren geraakt..
 2. Ave vera Viginitas voor vierstemmig gemengd koor uitgevoerd (1941). Meerdere malen uitgevoerd.
 3. 'Eens meiën morgens vroe' voor zesstemmig gemengd koor. Première in september 1941 op het Valkhof te Nijmegen. Uitgegeven door Annie Bank.
 4. Oud Nederlands Maria-lied voor driestemmig vrouwen- (knapen-) koor. Eerste uitvoering door het jongenskoor der Nijmeegse Volksuniversiteit o.l.v. Piet Versloot (1941). Pianobegeleiding ad libitum. Uitgegeven door Annie Bank.
 5. Pastourelle voor vierstemmig gemengd koor. Gecomponeerd in de jaren '50. Uitgegeven door Annie Bank.
 6. Missa simplex voor vierstemmig mannenkoor. Uit de jaren '50 stammend. Uitgegeven door Annie Bank.
 7. Het 'Kerelslied' voor gemengd koor. Geschreven in de jaren '50 en uitgegeven door Harmonia Hilversum. In manuscript.
 8. 'Twee oude muizen' voormannenkoor op tekst van Annie M.G. Schmidt (1975). In manuscript.
   

II   MUZIEK VOOR SPREEKSTEM  EN ORKEST

 1. 'Het daghet in het Oosten', een declamatorium met begeleiding van kamerorkest (1934). Verloren geraakt.
 2. Muziek bij een hoorspel van Louis de Bourbon: 'Samenspraak met Arthur'. Uitgezonden vanuit 'Studio Antwerpen'; de 9 musici stonden onder leiding van Reinier van de Velde. Circa 1952-153.
 3. 'Alles op zijn plaats '. Sprookje voor spreekstem en orkest naar H.Chr. Andersen. Tekst van Marguerite Prick van Wely. Uitgezonden op 5-11-1953. Het Omroeporkest stond onder leiding van Maurits van den Berg; later ook door de B.R.T. uitgezonden.
 4. 'Het wonderkind Frederik' voor spreekstem en orkest; tekst van Marguerite Prick van Wely. Op 16-10-1956 uitgezonden. Het Omroeparkest stond onder leiding van Maurits van den Berg.
   

III   OPERA'S

 1. Kinderopera 'De nachtegaal van de Keizer' (naar Andersen) voor zangstemmen en schoolorkest. Tekst van L. Tonkens-Prick van Wely. Uitgevoerd op het Johan de Wit-Lyceum te Scheveningen. In manuscript.
   

IV     LIEDEREN EN DUETTEN MET INSTRUMENTALE BEGELEIDING

 1. 'Ons is gheboren' voor alt en piano. Uitgevoerd tijdens een kerstconcert te Maastricht in de Redoutezaal op 29 december 1941. Verloren geraakt.
 2. 'Kerstleys' - voor zangstem, fluit, viool, cello en piano. Uitgevoerd tijdens een kerstconcert. georganiseerd door de Limburgse Kamermuziek Vereeniging op 29 december 1941. In manuscript bewaard gebleven.
 3. Drie oud-Nederlandse liederen: 'Die winter is verganghen', 'Mijn liefkens bruun ooghen', en 'Alle mijn ghepeijs'. Voor alt en piano. Uitgevoerd tijdens het 'Thé musical' op 17-3-1953 te Den Haag. Verloren geraakt.
 4. Drie liederen op tekst van Verlaine voor alt en piano: 'Chanson d'automne', 'Sérénade' en 'Lassitude'. Uitgevoerd door Dzjobs Ising-alt-mezzo en M. Prick van Wely - piano voor de Haagsche Kunstkring op 17-3-1953. Uitgegeven door Annie Bank.
 5. Slauerhoff-liederen. Uitgevoerd voor leden van de Haagsche Kunstkring door Ank Reinders - sopraan en Max Prick van Wely achter de vleugel. In manuscript.
 6. 'Die vogelkens in der muten' voor sopraan, alt en klein ensemble. Uit de jaren vijftig stammend. In manuscript.
 7. Nederlandse liederen uit vroeger eeuwen. Tien bewerkingen van Nederlandse (volks)melodieën voor zang en piano. In manuscript.
 8. Twaalf kinderliederen op teksten van H. Andreus, omstreeks 1970 geschreven. Originele melodieen. In manuscript.
 9. Drie Yiddische liederen voor alt en piano. Bewerkingen van bestaande melodieën. In manuscript. Circa 1980.

DIVERSEN  I    UITGAVEN VAN LIEDERENBUNDELS

 1. 'Lirum, Larum, Lepelsteel', 145 kinderliedjes en kinderspelen. Samen met Ton Klos. Kruseman, Den Haag. 1966.
 2. 'Cantate, resonate!' Liederenbundel met ook Duitse, Franse en Engelse bijdragen. Samen met Ton Klos. Uitgegeven door Annie Bank.
 3. 'Kinderen die zingen'. Zangbundel met uitsluitend Nederlandse Liederen. De Toorts, Haarlem, 1981.
 4. 'Haarlemse Liedjes en versjes'. Met Chris Rabé. De Toorts, Haarlern. 1981.
 5. 'Roem van Amsterdam; het dagelijkse leven van weleer in liederen bezongen'. Met Chris Rabé. De Toorts, Haarlem, 1982.
   

II     UITGAVEN VAN BESTAANDE MUZIEK

 1. 5 liederen uit het 'Kamper Liedboek' in partituur gebracht en voorzien van ontbrekende stem(men). Uitgegeven door Harmonia.
 2. Liederen van Episcopius uit 'Dat ierste boeck vanden nieuwe Duytsche liedekens' (1554), opnieuw uitgegeven en van ontbrekende stem(men) voorzien, met Nederlandse en Duitse tekst. Uitgegeven in 'Das Chorwerk I - Möseler Verlag. Omstreeks 1970.
 3. 'Klavierboekje van J.E. Andriessen' (1805). Een verzameling eenvoudige pianostukjes, ontnomen aan een manuscript in Prick van Wely's bezit. Uitgegeven door Broekmans en Van Poppel.
 4. Ruppe: 'Zes praeludia' en Thème et Variations op. 21'. De heruitgave van deze muziek van de laat 18e, vroeg 19e eeuwse Duits-Nederlandse componist Christian Friedrich Ruppe werd naar originele uitgaven in bezit van de Maxate-bibliotheek voor Harmonia verzorgd. (Piano e Forte - reeks, nr.4).

Seite 4 ./.zurück blätternweiter blättern


Seite 5zurück blättern weiter blättern

DE GESCHRIFTEN VAN MAX PRICK VAN WELY

    I     BOEKEN   (originele werken)
  Het orgel en zijn meesters (4 drukken). Kruseman, Den Haag.
  Over het orgel en de orgelmuziek. In samenwerking met H. Huls. Kruseman, Den Haag.
  Over de piano en de pianomuziek. Samen met H. Huls. Kruseman, Den Haag.
  Berlioz. (Musica-serie). Kruseman, Den Haag.
  Chopin (Musica-serie). Kruseman, Den Haag.
  Mozart (Musica-serie). Kruseman, Den Haag.
  Wagner (Musica-serie Kruseman, Den Haag.
  Dvorak (deel 32 in de Componisten-serie). Gottmer, Haarlern.
  De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied (3 drukken, de derde met 25 liederen). De Toorts, Haarlem.
  De Ontwikkeling der muziekpaedagogie. J. Muussen, Purmerend.
  Het Concertgebouworkest 100 jaar. Niet gepubliceerd.

    II     VERTALINGEN, BEWERKINGEN, VERZAMELBUNDELS
  Chopin als mens en musicus. Een verzameling brieven van Chopin, vertaald en van een inleiding voorzien. Kruseman, Den Haag.
  Verzorging van de derde druk van W. Hutchenruyters 'Chopin'. Kruseman, Den Haag.
  De drie romans in Chopins leven. Vertaling van 'Les trois romans de Chopin' van A. Wodzinsky. Kruseman, Den Haag.
  De piano en hare componisten (van W. Niemann/ R. van Santen), opnieuw bewerkt en uitgebreid met enkele hoofdstukken over 
  moderne en Nederlandse pianoliteratuur. Kruseman, Den Haag.
  Joh. Seb. Bach De Mattheüs-Passion. Bewerking van het gelijknamige boek van A. de Wal. Kruseman, Den Haag
  Stroop om te zweten. Een bundel oud-Nederlandse liederen over ambachten en beroepen. Alleen tekst.
  0, Nederland schoon! Lofliederen en gedichten op steden en dorpen van ons dierbare Holland. Alleen tekst.
  Tibetaanse sprookjes. Ankh-Hermes, Deventer.
  Kaukakische sprookjes. Samen met B. Prick van Wely. Ankh-Hermes, Deventer.
  Het zwarte paard - Keltische sprookjes. Samen met B. Prick van Wely. Ankh-Hermes, Deventer.
  Volkssprookjes en legenden uit Skandinavië. Samen met B. Prick van Wely. Elmar, Delft
  Volkssprookjesen legenden uit Turkije. Samen met B. Prick van Wely. Elmar, Delft.
  Volkssprookjes en legenden uit Indonesië. Eerste druk bij Elmar, Delft; tweede druk bij Advena, Hoogeveen.
  Chinese sagen en verhaIen. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem
  Japanse sagen en verhalen. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
  Mythen en sagen uit India (2 drukken). Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
  Joodse sagen en verhalen. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
  Russische heldensagen. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
   ARTIKELEN
   Tevens staan nog 96 artikelen op zijn naam.

Seite 5 ./.zum Topzurück blättern